Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “વિજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજી ધોરણ 9”

Vigyan ane Technology Dhoran 8 Prasnottar [વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી ધોરણ 8]

Dinesh Patel 0

ધોરણ 8 એ પ્રાથમિક શિક્ષણનું છેલ્લું વર્ષ છે. અત્યાર સુધી જુની પદ્વતિમાં ધોરણ 1 થી 8 સુધી વિદ્યાર્થીઓને નાપાસ નહી કરવાની પદ્વતિ અમલમાં હતી. જેથી બાળકના કુમળા મન પર પરીક્ષાનો…

[Vigyan ane Technology] [વિજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજી ધોરણ 9]

Dinesh Patel 2

ધોરણ 9 એ બોર્ડ પરીક્ષાના અગાઉનું વર્ષ છે. અત્યાર સુધી જુની પદ્વતિમાં ધોરણ 1 થી 8 સુધી વિદ્યાર્થીઓને નાપાસ નહી કરવાની પદ્વતિ અમલમાં હતી. જેથી બાળકના કુમળા મન પર પરીક્ષાનો…