Chapter Chosen

વર્ગીકરણનાં ક્ષેત્રો

Book Chosen

જીવવિજ્ઞાન સેમિસ્ટર 1

Subject Chosen

જીવવિજ્ઞાન

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12

વનસ્પતિના નમૂના સૂકવવા વપરાતું પેપર નીચેનીમાંથી કયું છે ?

 • ક્રોમેટોગ્રાફી પેપર

 • ફિલ્ટર પેપર

 • બ્લોટિંગ પેપર

 • પાર્ચમેન્ટ પેપર


C.

બ્લોટિંગ પેપર


વર્ગીકરણના અભ્યાસ માટેનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે.

 • સજીવના અશ્મિઓ એકઠા કરવા

 • સજીવના નમૂનાઓ એકઠા કરવા

 • સજીવના મૃતદેહો એકઠા કરવા

 • સજીવનાં રેખાચિત્રો એકઠા કરવા 


B.

સજીવના નમૂનાઓ એકઠા કરવા


દરેક સજીવમાં જોવા મળતી વિવિધતાના સાચા પ્રકારો છે.

 • રચના, વર્તન, કાર્ય
 • આકાર, સંબંધ, રહેઠાણ

 • ખોરાક, શક્તિ, કાર્ય

 • ઊંચાઈ, વજન, આકાર


A.

રચના, વર્તન, કાર્ય

વિજ્ઞાનની કઈ શાખા સજીવોની ઓળખ અને સંબંધો માટે છે ?

 • દેહધર્મવિદ્યા

 • વર્ગીકરણવિદ્યા 

 • જીવ વિદ્યા

 • ગર્ભવિદ્યા


B.

વર્ગીકરણવિદ્યા 


વનસ્પતિના નમૂનાનું સંગ્રહસ્થાન એટલે ?

 • રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

 • ગ્રીન હાઉસ

 • વનસ્પતિઉદ્યાન

 • વનસ્પતિ સંગ્રહાલય


D.

વનસ્પતિ સંગ્રહાલય