Chapter Chosen

સપુષ્પી વનસ્પતિઓમાં લિંગી પ્રજનન

Book Chosen

જીવવિજ્ઞાન ધોરણ 12 સેમેસ્ટર 4

Subject Chosen

જીવવિજ્ઞાન

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12

પરાગરજમાં મોટા અનિયમિત આકારના કોષકેન્દ્વને ................... કહે છે.

 • બીજાણુજનકીય કોષકેન્દ્વ

 • વાનસ્પતિક કોષ

 • પ્રદેહીય કોષકેન્દ્વ

 • જનનકોષ


B.

વાનસ્પતિક કોષ


નીચે આપેલા અંગો પૈકી કોને નર પ્રજનન-અંગ કહેવામાં આવે છે ?

 • દલચક્ર

 • વજ્રચક્ર

 • સ્ત્રીકેસરચક્ર

 • પુંકેસરચક્ર


D.

પુંકેસરચક્ર


મહાબીજાણુ માતૃકોષમાંથી શું નિર્માણ થાય છે ?

 • ભ્રૂણપુટ

 • પરાગરજ

 • પ્રદેહીય કોષકેન્દ્વ

 • પોષક સ્તર


A.

ભ્રૂણપુટ


પરાગાશય સામાન્ય રીતે ............ ધરાવે છે.

 • એક લઘુબીજાણુધાની

 • બે લઘુબીજાણુધાની

 • પ્રદેહીય લઘુબીજાણુધાની

 • ચાર લઘુબીજાણુધાની


D.

ચાર લઘુબીજાણુધાની


અંડક નાના દંડ વડે જરાયુ સાથે જોડાયેલું છે, તે રચના શાનાથી ઓળખાય છે ?

 • બીજકેન્દ્વો

 • અંડનાલ

 • પ્રદેહ

 • નાભિ


B.

અંડનાલ