Chapter Chosen

રોજિંદા જીવનમાં રાસાયણિક

Book Chosen

રસાયણ વિજ્ઞાન ધોરણ 12 સેમિસ્ટર 4

Subject Chosen

રસાયણ વિજ્ઞાન

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12

નીચેનામાંથી કયા પદાર્થો કોલટારમાંથી મેળવવામાં આવે છે ?

 • પરફયુમ

 • સાંશ્ર્લેષિત રંગકો

 • ઔષધો

 • ઉપરોક્ત બધા જ


D.

ઉપરોક્ત બધા જ


એલિઝારીનને કયા પ્રકારનો રંગક ગણાય છે ?
 • એસિડિક

 • બેઝિક

 • સક્રિય

 • મોર્ડન્ટ


D.

મોર્ડન્ટ


ડિટરજન્ટમાં નીચેનામાંથી કયો સમૂહ સામાન્ય અરીતે આવેલો હોય છે ?
 • R.COONa

 • R.C6H4SO3Na

 • CH3-C = C Na

 • R.OK


A.

R.COONa


નીચેનામાંથી કઈ  એઝો રંગક છે ?
 • ઓરેન્જ-(I)

 • ફિનોલ્ફથેલીન

 • મિથિલેન બ્લ્યુ

 • મેલેકાઇટ ગ્રીન


A.

ઓરેન્જ-(I)


એસ્પિરીન ............... છે.
 • મિથાઈલ એસિલિક ઍસિડ

 • સેલિસિલિક ઍસિડ
 • એસિટાઇલ સેલિસિલિક ઍસિડ
 • સેલિસાલ્ડિહાઇડ


C.

એસિટાઇલ સેલિસિલિક ઍસિડ