Chapter Chosen

રચનાઓ

Book Chosen

ગણિત ધોરણ 9 દ્વિતીય સત્ર

Subject Chosen

ગણિત

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12

પરિકર અને માપપટ્ટીની મદદથી 90 ના માપના ખૂણાની રચના કરો.

રચનાના મુદ્દા :

1. કોઈ પણ bold BX with bold rightwards arrow on top રચો.

2. અનુકૂળ ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર B લઈ એક વર્તુળનું ચાપ દોરો, જે bold BX with bold rightwards arrow on top ને બિંદુ Cમાં છેદે છે.

3. એટલી જ ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર C લઈ અગાઉના વર્તુળના ચાપને છેદતો બીજો એક ચાપ દોરો. આ બંને ચાપ P બિંદુમાં છેદે છે.

4. એટલી જ ત્રિજ્યા અને કેન્દ્ર P લઈ પ્રથમના ચાપને છેદતો એક ચાપ દોરો. આ બંને ચાપ Q બિંદુમાં છેદે છે.

5. P અને Q બિંદુઓને વારાફરતી કેન્દ્ર લઈ bold 1 over bold 2 bold space bold PQ કરતાં વધારે ત્રિજ્યા લઈ bold BX with bold left right arrow on top ના એક જ અર્ધતલમાં બે ચાપ દોરો, જે પરસ્પર A બિંદુમાં છેદે છે.

6. Aમાંથી પસાર થતું bold BR with bold rightwards arrow on top દોરો.


આમ, bold angle bold space bold RBX એ માગ્યા મુજબનો 90ના માપનો ખૂણો છે.


10 સેમીનો bold AB with bold bar on top દોરો. bold AB with bold bar on top ને બિંદુ Mમાં છેદતા લંબદ્વિભાજક bold PQ with bold left right arrow on top  ની રચના કરો.  bold AM with bold bar on top bold space bold અન ે bold space bold BM with bold bar on topમાપો.


પક્ષ : 10 સેમી લંબાઈનો રેખાખંડ AB આપેલ છે.

કૃત્ય : bold AB with bold bar on top ને બિંદુ Mમાં છેદતા લંબદ્વિભાજક bold PQ with bold left right arrow on top ની રચના કરવાની છે.
રચનાના મુદ્દા :

1. bold AB with bold bar on top એવો દોરો કે જેથી AB = 10 સેમી થાય.

2. બિંદુ A અને બિંદુ Bને વારાફરતી કેન્દ્ર તરીકે લઈ bold 1 over bold 2 bold space bold AB bold space open parentheses bold 1 over bold 2 bold space bold cross times bold space bold 10 bold space bold equals bold space bold 5 bold space bold સ ે મ ી close parentheses કરતાં વધારે ત્રિજ્યાના ચાપ bold AB with bold left right arrow on topની બંને તરફના અર્ધતલમાં દોરો. આ બંને ચાપ bold AB with bold left right arrow on topના એક અર્ધતલમાં બિંદુ Pમાં અને બીજા અર્ધતલમાં બિંદુ Q માં છેદે છે.

3. bold PQ with bold left right arrow on top રચો. bold PQ with bold left right arrow on top એ bold AB with bold bar on top ને બિંદુ Mમાં છેદે છે.

આમ, bold PQ with bold left right arrow on top એ માગ્યા પ્રમાણેનો bold AB with bold bar on topનો લંબદ્વિભાજક છે, જે ને બિંદુ Mમાં છેદે છે.

bold AM with bold bar on top bold space bold અન ે bold space bold BM with bold bar on top નાં માપ 5 સેમી છે.

માટે AM = BM = 5 સેમી


પરિકર અને માપપટ્ટીની મદદથી 30ના માપના ખૂણાની રચના કરો.

રચનાના મુદ્દા :

1. કોઈ પણ bold BX with bold rightwards arrow on top રચો.

2. B કેન્દ્ર લઈ અનુકૂળ ત્રિજ્યા વડે bold BX with bold rightwards arrow on top ને C બિંદુમાં છેદતો એક ચાપ દોરો.

3. હવે, એટલી જ ત્રિજ્યા અને C કેન્દ્ર લઈ અગાઉના ચાપને છેદતો બીજો ચાપ દોરો. આ બંને ચાપ A બિંદુમાં છેદે છે.

4. Aમાંથી પસાર થતું bold BP with bold rightwards arrow on top દોરો. bold angle bold space bold PBX એ 60ના માપનો ખૂણો છે.

5. bold angle bold space bold PBXનો દ્વિભાજક રચો.


આમ, bold angle bold space bold DBXએ માગ્યા પ્રમાણેનો 30ના માપનો ખૂણો છે.


પરિકર અને માપપટ્ટીની મદદથી 120 માપના ખૂણાની રચના કરો.
રચનાના મુદ્દા :
1. bold OB with bold rightwards arrow on top અને તેનું વિરુદ્ધ કિરણ bold OA with bold rightwards arrow on top રચો.

2. O કેન્દ્ર લઈ અનુકુળ ત્રિજ્યા વડે bold OA with bold rightwards arrow on top ને P બિંદુમાં છેદતો એક ચાપ દોરો.

3. હવે એટલી જ ત્રિજ્યા અને P કેન્દ્ર લઈ અગાઉના ચાપને છેદતો બીજો ચાપ દોરો. આ છેદબિંદુને Q નામ આપો.

4. Qમાંથી પસાર થાય તેવું bold OC with bold rightwards arrow on top દોરો.

આમ, bold angle bold space bold COB એ માગ્યા પ્રમાણેનો 120ના માપનો ખૂણો છે.


પરિકર અને માપપટ્ટીની મદદથી 15 ના માપના ખૂણાની રચના કરો.

રચનાના મુદ્દા :

1. કોઈ પણ bold BX with bold rightwards arrow on top રચો.

2. B કેન્દ્ર લઈ અનુકૂળ ત્રિજ્યા વડે bold BX with bold rightwards arrow on top ને C બિંદુમાં છેદતો એક ચાપ દોરો.

3. હવે, એટલી જ ત્રિજ્યા અને C કેન્દ્ર લઈ અગાઉના ચાપને છેદતો બીજો ચાપ દોરો. આ બંને ચાપ A બિંદુમાં છેદે છે.

4. Aમાંથી પસાર થતું bold BP with bold rightwards arrow on top  દોરો. bold angle bold space bold PBX એ 60ના માપનો ખૂણો છે.

5. bold angle bold space bold PBX નો દ્વિભાજક રચો.

6. bold angle bold space bold DBX એ 30 ના માપનો ખૂણો છે.

7. bold angle bold space bold DBX નો દ્વિભાજક bold BM with bold rightwards arrow on top રચો. 

આમ, bold angle bold space bold MBX એ માગ્યા પ્રમાણેનો 15ના માપનો ખૂણો છે.