Chapter Chosen

ચોરી અને પ્રાયશ્વિત

Book Chosen

ગુજરાતી ધોરણ 9

Subject Chosen

ગુજરાતી

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12
ગાંધીજી બીડીને બદલે શું ફુંકવાનું શરૂ કર્યું ? શા માટે ?

ગાંધીજી માટે મહત્વનો પ્રશ્ન એ હતો કે ચોરી કરીને ખરીદેલી બીડી સંઘરવી કયાં ? વળી બે-ચાર દોકડાની ચોરી કયાં સુધી કરવી ? આ વિચાર આવતાં ગાંધીજીએ એક જાતંના છોડની ડાંખળી મેળવી. તેને સળગાવીને તેમણે ફુંકવાનું શરૂ કર્યું.


ગાંધીજીએ આપઘાતની વાત ભુલી જવાનું કેમ નક્કી કર્યું ?

ગાંધીજીએ સાંજના સમયે એકાંત શોધી ઝેર ખાવાનું નક્કી કર્યું, પણ ઝેર ખાવાની હિંમત ન ચાલી. ઝેર ખાવાથી મૃત્યુ ન થયું તો ? મરીને શો લાભ ? આવા વિચાર આવતાં ગાંધીજીએ રામજીના મંદિરે જઈ દર્શન કરી શાંત થઈ જવું અને આપઘાતની વાત ભુલી જવી એવું તેમણે નક્કી કર્યું.


ગાંધીજીને શેની છોરી કરવાની તેવ પડી ? શા માટે ?

ગાંધીજીને દર વખતે બીડીનાં ઠુંઠાં મળી શકે તેમ નહોતાં. વળી બીડીનાં ઠુંઠાંમાંથી ખાસ ધુમાડો પણ નીકળતો નહી. આથી નોકરના ખિસ્સામાંથી બે-ચાર દોકડા ચોરવાની ટેવ પડી.


ગાંધીજીએ કાકાએ ફેંકી દીધેલાં બીડીનાં ઠુંઠાં ચોરવાનું શા માટે શરૂ કર્યું ?

ગાંધીજીને એમના એક સગાની સાથે બીડી પીવાનો શોખ થયો. એમના કાકાને બીડી પીતાં અને ધુમાડો કાઢતાં જોઈને એમને પણ બીડી ફુંકવાની ઇચ્છા થઈ; પરંતુ ગાંધીજી પાસે બીડી ખરીદવાના પૈસા નહોતા. આથી ગાંધીજીએ કાકાએ ફેંકી દીધેલાં બીદીનાં ઠુંઠાં ચોરવાનું શરૂ કર્યું.


ગાંધીજીએ આપઘાત કરવા માટે શું કર્યું ?

આપઘાત કરવા માટે ઝેર જોઈએ. ગાંધીજીએ સાંભળ્યું હતું કે ધતુરાનાં ડોડવાંનાં બી ખાવાથી મૃત્યુ થાય. એટલે ગાંધીજી વગડામાં જઈ એનાં બી લઈ આવ્યા.