પરમાણુઓ

Instructions
  • Browser નું back button દબાવશો નહી.
  • તમે પ્રત્યેક પ્રશ્નનો જવાબ જોઈ શકશો.
  • Test દરમિયાન page refresh ના કરો.


  • Information
  • કુલ પ્રશ્નોની સંખ્યા: 5
  • પ્રત્યેક પ્રશ્નનો 1 ગુણ છે.
  • પ્રત્યેક ખોટા પ્રશ્નના (-0.25) માર્ક્સ છે