Chapter Chosen

પ્રકાશસંશ્લેષણ

Book Chosen

જીવવિજ્ઞાન ધોરણ 12 સેમેસ્ટર 3

Subject Chosen

જીવવિજ્ઞાન

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12

અક્રિય ફોટૉફૉસ્ફોરીકરણમાં નીચેની ક્રિયા થતી નથી.

 • O2 ઉદભવ

 • ઈલેકટ્રોનનું ચક્રિય વહન

 • NADP નું રિડક્સન

 • H2O નુ વિઘટન


ચક્રિય ફોટોફૉસ્ફોરાયલેશનમાં .....

 • માત્ર PS-II ભાગ લે.

 • માત્ર PS-I ભાગ લે.

 • ક્વિનોન ભાગ લે.

 • A અને B બંને


રંજકદ્રવ્યતંત્ર શેનું શોષણ કરે છે ?

 • CO2

 • પાણી

 • ફોટોન

 • શક્તિ


ફિટોન એટલે ......

 • ઈલેક્ટ્રોનવાહક

 • શક્તિનો જથ્થો

 • ક્લોરોફિલના કણ

 • પ્રકાશશક્તિનો જથ્થો


Advertisement

પ્રકાશ-ક્રિયામાં નીચેની કઈ ક્રિયા થતી નથી ?

 • ડિકાર્બોક્સિલેશન

 • ઑક્સિડેશન

 • રિડક્સન

 • ફૉસ્ફોરિકરણ 


A.

ડિકાર્બોક્સિલેશન


Advertisement
Advertisement