Chapter Chosen

બાયોટેકનોલોજી [જૈવતકનિકી] અને તેનું પ્રયોજન

Book Chosen

જીવવિજ્ઞાન ધોરણ 12 સેમેસ્ટર 4

Subject Chosen

જીવવિજ્ઞાન

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12

ખેતરસાયણો શું ઓછુ કરે છે ?

 • જમીનનો ભેજ

 • જમીનનો ઘસારો

 • જમીનનો pH

 • જમીનની ફળદ્રુપતા


D.

જમીનની ફળદ્રુપતા


જનીન ઈજનેરીવિદ્યાના ઉપયોગા દ્રારા આનુવંશીકા દ્રવ્યમાં ફેરફાર કરેલ સજીવને શું કહે છે ?

 • જનીનિક રીતે રૂપાંતરિક સજીવ 

 • જનીનિક રીતે મૂળભુત સજીવ

 • જનીનિક રીતે વિકૃત સજીવ

 • જનીનિક રીતે આધુનિકા સજીવ


A.

જનીનિક રીતે રૂપાંતરિક સજીવ 


હલમાં વિશ્વની વસ્તી કેટલી છે ?

 • 6 બિલિયન કરતા વધારે

 • 8 બોલિયના કરતા વધારે

 • 7 બિલિયના કરતા વધારે

 • 9 બિલિયના કરતા વધારે


A.

6 બિલિયન કરતા વધારે


હરિતક્રાંતિ દરમિયાન અન્નપુરવઠામાં શેને કારણે વધારો થાયો ?

 • વનસ્પતિજન્ય રસયણોનો ઉપયોગ

 • ખેતરસાયણોનો ઉપયોગ

 • રસયણોનો ઉપયોગ

 • જૈવરસાયણઓનો ઉપયોગ


B.

ખેતરસાયણોનો ઉપયોગ


નીચે આપેલ પૈકી કયા ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં બાયોટેકનોલૉજી ઉપયોગી છે ?

 • ખેતીવાડી 

 • સ્વાસ્થ્ય સંભાળ

 • પર્યાવરણ

 • આપેલ તમામ


D.

આપેલ તમામ