Chapter Chosen

ગતિ

Book Chosen

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ધોરણ 9 પ્રથમ સત્ર

Subject Chosen

વિજ્ઞાન્

Book Store

Download books and chapters from book store.
Currently only available for
CBSE Gujarat Board Haryana Board

Previous Year Papers

Download the PDF Question Papers Free for off line practice and view the Solutions online.
Currently only available for
Class 10 Class 12

ગતિમાન પદાર્થ એકમ સમયમાં કરેલા સ્થાનાંતરને શું કહે છે ?


ગતિમાન પદાર્થ એકમ સમયમાં કરેલા સ્થાનાંતરને વેગ કહે છે.

નીચેની પૈકી કઈ ભૌતિક રાશિને તેના મૂલ્યની સાથે દર્શાવવી જરૂરી છે ?

 • ઝડપ

 • પથલંબાઈ

 • સ્થાનાંતર

 • તાપમાન


C.

સ્થાનાંતર


54 km/h જેટલી અચળ ઝડપે ગતિ કરતી ટ્રેનની ઝડપ m/sના એકમમાં કેટલી થાય ?

 • 15 m/s

 • 90 m/s

 • 1.5 m/s

 • 9 m/s


A.

15 m/s


કોઈ દોડવીર 400mના પરિઘવાળા વર્તુળાકાર પથ પર એક ચક્કર પૂર્ણ કરે ત્યારે તેણે કેટલું સ્થાનાંતર કર્યું કહેવાય ?

 • 400 m

 • 200 m

 • 100 m

 • શૂન્ય


D.

શૂન્ય


એક સાઈકલ પૂર્વ દિશામાં 5 km જેટલું અંતર કાપે છે. ત્યાર બાદ તે દક્ષિણ દિશામાં 12 km જેટલું અંતર કાપે છે. ત્યાર બાદ તે દક્ષિણ દિશામાં 12 km જેટલું અંતર કાપે છે. આ સાઈકલસવારે કરેલ સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય કેટલું ?
 • 17 km

 • 13 km

 • 7 km

 • શૂન્ય


B.

13 km


એક સ્કૂટરસવાર 30 km/hની અચળ ઝડપે સુરેખ માર્ગ પર સતત 20 min ગતિ કરે, તો તેણે કુલ કેટલું અંતર કાપ્યું હશે ?

 • 1.5 km

 • 6 km

 • 10 km

 • 90 km


C.

10 km