Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “પરસેન્ટાઈલ-રેન્ક”

પરસેન્ટાઈલ રેન્ક

Pankaj Patel 0

હમણાં પરિણામની જાણે કે મોસમ છે. પહેલા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ ગુજરાત બોર્ડનું આવ્યું એ સાથે GUJCET નું પરિણામ આવ્યું. એ પછી CBSE બોર્ડનું પરિણામ અને વળી ધોરણ 10…