Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “યુગપુરુષ ગાંધીજી”

યુગપુરુષ ગાંધીજી – આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ ટાણે ગાંધીજીની યાદ

Mukesh Dheniya 0

તારીખ15/08/2022 ના રોજ દેશની આઝાદીને પંચોતેર વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ તા.12/03/2021 થી તા.15/08/2022 સુધીના પંચોતેર અઠવાડિયાના સમયગાળાને દેશની આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવવાનું જાહેર કરેલ છે. આ અવસરમાં સહભાગી…