Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “સરપંચ બનવાની લાયકાત”

ગ્રામ પંચાયત – સ્થાનિક સ્વરાજ્યનું પાયાનું એકમ

Gaurav Chaudhry 0

સ્થાનિક સ્વરાજ્યનું પાયાનું એકમ : ગ્રામ પંચાયત   ગ્રામ પંચાયત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની પાયાની સંસ્થા  અને સૌથી નાનામાં નાનું અને સૌથી અગત્યનું સ્તર ગણવામાં આવે છે. ગ્રામ પંચાયત તાલુકા પંચાયત ને…